MSC Opera

MSC Cruises

MSC Opera ship photo
  • Year of built2004
  • Lenght (LOA)275
  • Passengers2570
  • Coordinates43.344, 5.329
  • Course30.6°
  • Speed

Round-trip Mediterranean

12 Aug, 2018 - 19 Aug, 2018 (7 days)
  Marseille
 12 Aug
  Palma de Mallorca
 13 Aug 15:00 - 01:00
  Ibiza
 14 Aug 09:00 - 07:00
  Olbia
 16 Aug 09:00 - 18:00
  Livorno
 17 Aug 08:00 - 19:00
  Genoa
 18 Aug 09:00 - 18:00
  Marseille
 19 Aug 09:00 - 02:00