Mein Schiff 1

TUI Cruises

Mein Schiff 1 ship photo
  • Year of built2018
  • Lenght (LOA)316
  • Passengers2894
  • Coordinates54.326, 10.148
  • Course149.8°
  • Speed

Round-trip Ostsee Baltikum Mit Danzig

10 Aug, 2018 - 20 Aug, 2018 (10 days)
  Kiel
 10 Aug
  Gdynia
 12 Aug 07:00 - 18:00
  Klaipeda
 13 Aug 07:00 - 18:00
  Saint Petersburg
 15 Aug 07:00 - 19:00
  Tallinn
 17 Aug 08:00 - 18:00
  Stockholm
 18 Aug 08:00 - 16:00
  Kiel
 20 Aug 08:00 - 02:00