Navigator Of The Seas

Royal Caribbean

Navigator Of The Seas ship photo
  • Year of built2002
  • Lenght (LOA)311
  • Passengers3926
  • Coordinates43.553, 10.294
  • Course167.7°
  • Speed

Round-trip Mediterranean Tour

12 Aug, 2018 - 26 Aug, 2018 (14 days)
  Southampton
 12 Aug
  Gibraltar
 15 Aug 10:00 - 16:00
  Alicante
 16 Aug 10:00 - 18:00
  Civitavecchia
 18 Aug 07:00 - 19:00
  Livorno
 19 Aug 07:00 - 19:00
  Marseille
 20 Aug 09:00 - 18:00
  Barcelona
 21 Aug 08:00 - 17:00
  Lisbon
 23 Aug 12:00 - 18:00
  Vigo
 24 Aug 10:00 - 16:00
  Southampton
 26 Aug 05:00 - 02:00